Skip to content

Bijzondere diensten
Huwelijksinzegening
Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de sectie­ouderling of de predikant. Zo mogelijk wordt dit twee maan­den van tevoren aangevraagd. Er is dan voldoende tijd om alle voorbe­reidingen goed te kunnen treffen. In de huwelijksdienst wordt doorgaans één col­lecte ge­hou­den, waarvan de bestemming wordt vastgesteld in het overleg tussen predikant en bruidspaar. Wanneer het bruidspaar zelf een collectebestemming kiest, wordt daarnaast voor de kerk een vergoeding van de kosten gevraagd (richtbedrag € 250), over te maken aan de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Bediening van de Heilige Doop
Met regelmaat wordt er gelegenheid gegeven voor het laten dopen van kinderen uit onze gemeente. We streven naar maximaal één doopdienst per maand. De bediening van de doop zal ruim op tijd moeten worden aangevraagd zodat de precieze doopdatum tijdig kan worden vastgesteld en er nog voldoende tijd is voor de voorbereidingen op de dienst. Voorafgaand aan een doopdienst zal er een gesprek worden gehouden tussen de predikant en de ouders die zich hebben aangemeld.
Contactpersoon: de sectieouderling of de wijkpredikant.

Viering Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst, in de regel op vier zondagen in het jaar. Bovendien is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering.
In de avondmaalsdiensten wordt het Heilig Avondmaal met de kinderen gevierd. Van de ouders, die de verantwoordelijkheid dragen, wordt verwacht dat zij hun kinderen op de viering voorbereiden. Vanaf groep 3 worden de kinderen tijdens kinder­catechese voorbereid op het meedoen aan het Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering gebruiken wij een eigen liturgie. Deze vieringen vinden lopend plaats. Behalve bekers met wijn is er ook een beker met druivensap.
Vier keer per jaar is er ’s middags om 16.00 uur een avondmaalsviering in De Meander die aan tafel plaatsvindt. Er wordt eenmaal per jaar avondmaal gevierd in Dianthus, nl. op Witte Donderdag, speciaal voor de ouderen die hiervoor uitgenodigd worden. Data worden genoemd in de lijst van bijzondere diensten. Verdere informatie in Over en Weer.

Taizévieringen
De vieringen van Taizé zijn gebaseerd op de vieringen uit de oecumenische en internationale kloostergemeenschap in het Franse plaatsje Taizé. Hier trekken vooral in de zomer veel jongeren vanuit heel Europa naar toe voor ontmoeting, gesprek en geloofsbeleving.
Deze vieringen hebben een eigen sfeer, liturgie en liederen, die wereldwijd veel mensen aanspreekt. Ze hebben een meditatief karakter door zang, lezing, gebed en stilte. De liederen zijn eenvoudig, in allerlei verschillende talen, en worden door een gelegenheidskoor ingezet, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen. Doordat deze liederen kort zijn en vaak herhaald worden, krijgt dit zingen een meditatief karakter. Verder zijn gebed en stilte belangrijke elementen in de viering.

Oecumenisch Avondgebed
De interkerkelijke werkgroep oecumenische Avondgebeden, waarvan de leden zowel uit PKN-gemeente als uit de katholieke St. Josephparochie komen, is verantwoordelijk voor diverse oecumenische avondgebeden gedurende het kerkelijk jaar: aan het begin van Advent, tijdens de veertigdagentijd en voor Pinksteren. Tevens voor speciale themaweken zoals de week van het gebed voor de eenheid van de christenen.
In deze avondgebeden wil de werkgroep ruimte creëren voor bezinning, stilte en gebed.
Uitgangspunt daarbij is de orde van de vespers, één van de getijdendiensten uit de overlevering van de katholieke kloosters sinds de 5de eeuw; en zoals deze orde ook is opgenomen in het Dienstboek van de PKN.
De werkgroep wil het oecumenische gedachtegoed stimuleren; de nadruk ligt op wat ons verbindt en samenbindt. Voor wat betreft onze gemeente zijn deze werkzaamheden gedelegeerd vanuit de taakgroep Erediensten; vanuit de St. Josephparochie vanuit het taakveld “vieren”.
De Avondgebeden vinden altijd plaats op de woensdagavond.

Vespers

De Taakgroep Erediensten organiseert meerdere malen per jaar vesper-diensten rond een bepaald thema. Vaak in samenwerking met een van de cantorijen.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken