Skip to content

Schuldig in Zuidplas?
Tijdens het eerste kerkcafé deelden Karel Aardse en Arie van Bostelen aan de hand van zes stellingen hun ervaringen als budgetmaatjes van mensen met financiële problemen en schulden. De budgetmaatjes zijn vrijwilligers die verbonden zijn aan ‘Raad en Daad’, een onderdeel van Welzijn Zuidplas. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stellingen, waarna de antwoorden besproken werden. Hieronder volgen de stellingen en de achtergronden.

1.     In Nederland heeft één op de tien huishoudens te maken met problematische schulden.
De stelling is juist: Dit is een uitgangspunt in de rijksbegroting voor 2019. Het kabinet trekt tachtig miljoen euro uit voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede over de periode 2018-2020. De gemeenten ontvangen dit geld. In Zuidplas ondersteunt de gemeente het vrijwilligersproject ‘Raad en daad’ door (parttime) bekostiging van twee coördinatoren en een sociaal raadsvrouw, huisvesting en toerusting. In de gemeente Zuidplas zijn in het afgelopen jaar circa 100 intakes gedaan bij aanvragen voor een budgetmaatje.

2.     Als je financieel in de problemen komt en schulden opbouwt, is dat geheel je eigen schuld!
Oneens: In de huishoudens waar de budgetmaatjes komen, zijn de financiële problemen in de regel het gevolg van andere problemen: baanverlies, verminderde inkomsten bij ZZP’ers, overlijden partner, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, zwakbegaafdheid. Het kan dus iedereen overkomen! Het is wel zo, dat er ook sprake kan zijn van onverantwoordelijk en verwijtbaar gedrag: gok- of gameverslaving, te hoge schulden aangaan of niet reageren op aanmaningen of verkeersboetes. Verder moet bedacht worden dat mensen met financiële problemen niet meer helder en logisch denken en handelen!

3.     Nu de economie aantrekt, verdwijnt de schuldenproblematiek vanzelf.
Oneens: Als dat zo was, zou het kabinet er geen geld voor uittrekken. De crisis werkt nog door en bovendien komen er weer nieuwe groepen bij: statushouders die (nog) niet mogen werken, een bijstandsuitkering ontvangen en weinig snappen van de Nederlands bureaucratie; jongeren die hoge studieschulden opbouwen.

4.     Nederland kent een goed sociaal vangnet voor mensen met de laagste inkomens en financiële problemen.
Eens: Via de Bijstand is een basisniveau gewaarborgd (nettobedragen 2018: € 992,12 voor alleenstaanden; €708,67 per persoon voor paren). Verder kunnen zij toeslagen via de belastingdienst aanvragen: huurtoeslag bij sociale woningen, zorgtoeslag voor de zorgverzekering en kindgebonden budget. Ook zijn er regelingen om kinderen te faciliteren op sportgebied of bij culturele activiteiten, zoals muziekles. In speciale omstandigheden kan een beroep gedaan worden op ‘Bijzondere bijstand’. Bij financiële problemen zijn er de vrijwilligers van ‘Raad en daad’ en bij een te zware schuldenlast is er schuldhulpverlening door de gemeente met de mogelijkheid om in drie jaar schuldenvrij te zijn. Je moet echter wel de weg weten in een wirwar van regelingen!

5.     De overheid maakt het zelf vaak onnodig moeilijk en vergroot daardoor de schuldenproblematiek. 
Eens: Wat de budgetmaatjes tegenkomen:
- Ondoorzichtige werkwijze bij de belastingdienst: ten onrechte toegekende toeslagen die weer moeten worden terugbetaald.
- Zwaar oplopende kosten voor wanbetalers van verkeersboetes die uiteindelijk in geen verhouding meer staan tot de oorspronkelijke boete.
- Boetes bij premieachterstanden bij de zorgverzekering (Je moet méér betalen, terwijl je al in de problemen zit!).
- Een ervaring bij een asielzoekersgezin: de gemeente houdt ten onrechte bijstand in bij vermoeden van fraude, terwijl de oorzaak ligt in onbegrepen ambtelijk jargon. De vrijwilligers van Raad en Daad moeten zelf grote moeite doen om door de bureaucratie heen te komen.
- De nieuwe privacywetgeving verhindert lopende afspraken met woningbouwverenigingen voor tijdige informatie aan het sociaal team van de gemeente over huurachterstanden ter voorkoming van huisuitzetting.

6.     Kerken hoeven geen actie meer te ondernemen op het gebied van financiële nood en schuldenproblematiek: de burgerlijke gemeente heeft deze taak volledig overgenomen.
Oneens: De kerken zijn gehouden aan hun diaconale opdracht om naast de zwakkeren in de samenleving te staan en op te komen voor hun noden. Aandacht voor de problemen maakt dat de mensen zich gekend weten in hun zorgen. Dat kan niet alleen ambtelijk gebeuren en het vraagt een brede betrokkenheid. Onze diaconie heeft een beperkt budget om kleine noden te lenigen en zorgt voor acties ten behoeve van de Voedselbank en Kledingbank. Bij ´Raad en daad´ zitten ook veel betrokken leden uit de verschillende kerken.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken