Skip to content

Pastoraat
Algemeen
In de taak­groep Pastoraat komen de predikanten, de sectieouderlingen en de jeugdouderling en de ouderling buurtcontactgroepen samen. Naast ontmoeting, be­zin­ning en toerusting wordt in deze groep alle pastorale activiteiten van de gemeente  besproken. Deze activiteiten richten zich vooral op de bevordering van ontmoetingsmomenten tussen de gemeenteleden. De individuele bezoeken en de ontmoetingen in buurtcontactgroepen, huiskamergesprekken zijn van die momenten. Voor de pastorale medewerkers wordt jaarlijks een toerustingsavond georganiseerd. Voorts is de taakgroep nauw betrokken bij de ledenadministratie en adviseert de taakgroep (gevraagd en ongevraagd) de kerkenraad over diverse pastorale aangelegenheden.  
Voorzitter : Jannie van Bostelen-Both, tel.: 399111
Secretaris : Kees Smit, tel.: 315632, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Pastorale team/ Secties
De gemeente is verdeeld 12 geografische secties. Deze secties zijn verdeeld over drie predikantswijken: wijk A (ds. F.P. Treep), wijk B (mw. ds. M. Verschoor) en wijk C (ds. F.P. Treep).
Iedere predikantswijk heeft één of twee pastorale teams bestaande uit de predikant, de ouderlingen, de pastorale medewerkers en de diakenen. Het pastorale team geeft binnen de predikantswijk concreet gestalte aan het pastoraat.
In het jaarboekje kunt u zien in welke sectie u bent ingedeeld en welke pastorale medewerkers in die wijk actief zijn. Aan de ouderling of pastorale medewerker kunt u doorgeven welke vorm van pastoraat u op prijs stelt: een huiskamergesprek of een persoonlijk bezoek. Ook kunt u zich bij hem of haar opgeven voor een buurtcontactgroep.   

Individuele gesprekken
Voor alle pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw pastoraal medewerker en/of sectieouderling. Als u dat wenst schakelen zij de predikant in. Natuurlijk kunt u ook zelf de predikant benaderen. Hij/Zij vindt het fijn en waardevol om op de hoogte gehouden te worden van blijde of verdrietige gebeurtenissen. Ook vragen voor een persoonlijk gesprek zijn bij hem of haar welkom.

Huiskamergesprekken
In de huiskamergesprekken wordt een onderwerp over geloof en/of gemeente-zijn besproken. In beginsel is dat het thema voor het kerkelijk jaar. Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven, worden persoonlijk uitgenodigd. Naar aanleiding van publicaties in Over en Weer en op de zondagsbrief kan men zich alsnog aanmelden.

Buurtcontactgroepen
De buurtcontactgroepen organiseren allerlei activiteiten, variërend van gespreksavonden tot excursies en barbecues, in bepaalde buurten of secties.

Huwelijksinzegening
Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de sectieouderling of de wijkpredikant. Zo mogelijk moet dit twee maanden van tevoren worden aangevraagd. Er is dan voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te kunnen treffen.

Geboortebezoek
Als gemeente willen we graag delen in de vreugde over de geboorte van een kind. Een geboortekaartje naar de predikant/ouderling en het kerkelijk bureau wordt op prijs gesteld.

Bediening van de Heilige Doop
Elke maand wordt er gelegenheid gegeven voor het laten dopen van kinderen uit onze gemeente. We streven naar maximaal één doopdienst per maand.
De bediening van de doop zal tijdig moeten worden aangevraagd zodat de precieze doopdatum en de voorbereidingen op de dienst goed kunnen worden afgestemd. In het rooster van kerkdiensten gaan we wel uit van de zogeheten doopzondagen, maar daar kan in overleg van worden afgeweken. Voorafgaand aan deze diensten zal er een gesprek worden gehouden tussen de predikant, de dienstdoende ambtsdragers en de ouders die zich hebben aangemeld.
Contactpersoon: de sectieouderling of de wijkpredikant.

Meditatief Moment
Het meditatief moment wordt verzorgd door een interkerkelijk team.
Het vindt plaats in de "De Meander" op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 uur - 15.30 uur en in "Dianthus" de laatste woensdag van de maand van 10.00 uur - 10.30 uur.
In december één week eerder. In juli en augustus is er géén Meditatief Moment. Contactadres voor onze gemeente: Jannie Steketee, Mezendaal 6, tel.: 326691.

Inloopmorgen in "de Bron"
De inloopmorgen in ons kerkgebouw "De Bron" is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten en een praatje te maken. De koffie/thee staat klaar. Elke woensdag tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom, ook tijdens de vakantie (zie zondagsbrief). Er is speelgoed voor de kleine kinderen.
Contactadres: Karen Gerrits, Moerasmos 68, tel.: 321005.

Koffiedrinken
Elke zondag is er na afloop van de morgendienst gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie. Vooral voor nieuw-ingekomenen is dit een goede gelegenheid om nader kennis te maken met een predikant en met andere gemeenteleden. Vanzelfsprekend ontmoet u daar ook de predikant en de dienstdoende ouderlingen en diakenen.

Benoeming kerkelijk werker
De Kerkenraad heeft in het najaar van 2013 besloten om € 12.000 gedurende twee jaar te reserveren voor extra ondersteuning van het pastoraat.

De taakgroep pastoraat heeft in overleg met de predikanten besloten dit budget te steken voor de werving van een kerkelijk werker gedurende een periode van ca. 2 jaar. Deze kerkelijk werker zal met name ingezet worden in de wijken waar vacatures zijn voor wijkouderling. Binnen twee jaar zal dan een plan gemaakt moeten worden om het pastoraat op een andere wijze in te vullen.

De kerkenraad heeft de taakgroep Pastoraat mandaat gegeven om alles in het werk te stellen om een kerkelijk werker aan te trekken die past bij onze gemeente.

In eerste instantie is een profiel opgesteld en een advertentietekst opgemaakt. Deze is eerst voorgelegd aan de predikanten. Vervolgens is contact gezocht met het mobiliteitsbureau van het landelijk Dienstencentrum en is de vraag uitgezet.
Dit leverde een negental adressen op. De secretaris en de voorzitter van de Taakgroep Pastoraat hebben aan vier kandidaten gevraagd te reageren op onze vacature. Deze vier kandidaten woonden geografisch het dichts bij Nieuwerkerk a/d IJssel. Twee kandidten hebben op deze oproep gereageerd. De andere twee hebben afgezien van een sollicitatie, omdat één kandidaat juist voorzien was in een baan en de andere kandidaat meer voorkeur had aan opbouwwerk.

Er is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit Karel Aardse (voorzitter Diaconie, René Boers (wijkouderling) en Wim Bouman (voorzitter taakgroep Pastoraat).
In de selectiecommissie is afgesproken dat ook tweemaal een oproep geplaatst zal worden op de zondagsbrief om gemeenteleden de gelegenheid te geven namen aan te leveren. Bovendien zijn  twee gemeenteleden uitgenodigd om te reageren omdat zij bij de selectiecommissie bekend zijn dat ze in het bezit zijn van de benodigde vooropleiding en/of werkzaam zijn als kerkelijk werker. 
De oproep op de zondagsbrief heeft twee reacties opgeleverd. De voorgedragen kandidaten bleken niet over de vereiste vooropleiding te beschikken en waren niet ingeschreven in het register van kerkelijk werker.
De twee gemeenteleden die al kerkelijk werker zijn en/of over de vereiste kwalificaties beschikten, hebben beide afgezien van sollicitatie in hun eigen gemeente.

Op 12 februari hebben er gesprekken plaatsgevonden met de twee kandidaten die aangeleverd zijn via het mobiliteitsbureau van het landelijk Dienstencentrum.
Beide kandidaten vond de selectiecommissie zeer geschikt en zouden zonder meer passen binnen onze gemeente. Voorwaar geen gemakkelijke keuze voor de selectiecommissie. Uiteindelijk is de selectiecommissie unaniem akkoord gegaan met een voordracht van Simone Voskuil-Dijkshoorn.
Na deze voordracht heeft Simone een “clic”- gesprek gevoerd met onze beide predikanten Peter Treep en Marjolein Verschoor. De predikanten hadden geen bezwaar tegen de benoeming en hebben veel vertrouwen in de samenwerkingmet Simone

Simone Voskuil is een 42 jarige vrouw, wonende in Berkel Rodenrijs, getrouwd en studeert parttime als gemeentepredikant. Heeft veel ervaring als kerkelijk werker. Ze heeft onder andere deze functie vervult in de protestantse gemeente Boskoop, de protestantse gemeente Maassluis en in haar eigen gemeente de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs.

Haar aanstelling als kerkelijk werker in Berkel-Rodenrijs eindigde per 1 januari 2014. Ze was werkzaam in haar eigen gemeente in verband met een predikantsvacature. Ze heeft ook als kerkelijk werker gewerkt in een PKN-gemeente te Boskoop. Simone is bereid om regelmatig, minstens eenmaal per maand, onze erediensten te bezoeken, om op die wijze ook de gemeente(leden) beter te leren kennen.

Simone is zeer communicatief en sociaal vaardig. Daarbij komt ze laagdrempelig en plezierig over. In onze gesprekken wist ze snel tot de kern door te dringen en ze heeft een vaste overtuiging dat ze door God geroepen is voor de taak als kerkelijk werker en wil graag haar talenten verder laten zien in het beroep van gemeentepredikant. Ze is in het bezit van het HBO-diploma Godsdienst Pastoraal werk en heeft studieweekenden aan het Theologisch Seminarium Hydepark gevolgd die nodig zijn voor registratie in het register voor kerkelijk werkers.

Op maandag 17 februari 2014 heeft de kerkenraad unaniem ingestemd met de benoeming van Simone Voskuil-Dijkshoorn per 1 maart 2014. Zij krijgt een benoeming van één jaar met een optie van verlenging van nog één jaar. Zij zal voornamelijk ingezet worden in de pastorale (huis)bezoeken en doet dit met name in de wijken waar geen wijkouderling aanwezig is. Er vindt voortdurend afstemming plaats met de predikanten.

We zijn blij dat Simone bij ons in de gemeente aan het werk gaat en wensen haar Gods zegen in haar werk.

Namens de selectiecommissie,

Wim Bouman
 


Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken