Skip to content

Diensten bij bijzondere gelegenheden
Huwelijksinzegening
Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de sectie­ouderling of de predikant. Zo mogelijk wordt dit twee maan­den van tevoren aangevraagd. Er is dan voldoende tijd om alle voorbe­reidingen goed te kunnen treffen. In de huwelijksdienst wordt doorgaans één col­lecte ge­hou­den, waarvan de bestemming wordt vastgesteld in het overleg tussen predikant en bruidspaar. Wanneer het bruidspaar zelf een collectebestemming kiest, wordt daarnaast voor de kerk een vergoeding van de kosten gevraagd (richtbedrag € 250), over te maken aan de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Bediening van de Heilige Doop
Met regelmaat wordt er gelegenheid gegeven voor het laten dopen van kinderen uit onze gemeente. We streven naar maximaal één doopdienst per maand. De bediening van de doop zal ruim op tijd moeten worden aangevraagd zodat de precieze doopdatum tijdig kan worden vastgesteld en er nog voldoende tijd is voor de voorbereidingen op de dienst. Voorafgaand aan een doopdienst zal er een gesprek worden gehouden tussen de predikant en de ouders die zich hebben aangemeld.
Contactpersoon: de sectieouderling of de wijkpredikant.

Viering Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst, in de regel op vier zondagen in het jaar. Bovendien is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering.
In de avondmaalsdiensten wordt het Heilig Avondmaal met de kinderen gevierd. Van de ouders, die de verantwoordelijkheid dragen, wordt verwacht dat zij hun kinderen op de viering voorbereiden. Vanaf groep 3 worden de kinderen tijdens kinder­catechese voorbereid op het meedoen aan het Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering gebruiken wij een eigen liturgie. Deze vieringen vinden lopend plaats. Behalve bekers met wijn is er ook een beker met druivensap.
Vier keer per jaar is er ’s middags om 16.00 uur een avondmaalsviering in De Meander die aan tafel plaatsvindt. Er wordt eenmaal per jaar avondmaal gevierd in Dianthus, nl. op Witte Donderdag, speciaal voor de ouderen die hiervoor uitgenodigd worden. Data worden genoemd in de lijst van bijzondere diensten. Verdere informatie in Over en Weer.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken